tg-blogpics (1)

Riiklikud toetused tööstuse digitaliseerimiseks

author

Written by Karl

August 22, 2023 | 4 min read

EAS on taas uuendamas ettevõtetele pakutavaid toetuste pakette. See loob uusi võimalusi tööstuse digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks ning avab ettevõtetele uusi võimalusi turul konkurentsieelise saavutamiseks. Erinevate toetuste põhieesmärgiks on aidata tööstusettevõtteid nende protsesside automatiseerimises, digitaalsete tehnoloogiate ning robotite kasutuselevõtus kui ka uute lahenduste väljatöötamiseks. Kuid kuidas sellega edukalt algust teha?

Esimese sammuna soovitame registreeruda EAS-i tasuta konsultatsioonile hindamaks sinu ettevõtte olemasolevaid protsesse ja innovatsioonivõimekust. Programm on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad oma innovatsioonivõimekust tõsta, juhtidele, kes otsisvad inspiratsiooni ja praktilisi nõuandeid innovatsiooni edukaks juhtimiseks ning selle käigus koostatakse põhjalik raport koos ettepanekutega, mis toetavad sinu ettevõtte arendamist vajalike tegevuste elluviimisel.

Innovatsooniosak (EAS)

Innovatsiooniosak on sihtotstarbeline toetus, et hankida tootearenduseks vajalikke teenuseid innovatsiooniteenuse pakkujalt. See võimaldab Eesti äriregistrisse kantud väike- või keskmise suurusega ettevõtjal töötada välja innovaatilisi lahendusi ning on suunatud toetama projekte, mis on vähemalt ühest TAIE fookusvaldkonnast ja mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused. Toetust saab kasutada nii toote- ja teenuse arendusealaseks tehniliseks nõustamiseks kui ka tegeliku prototüübi valmistamiseks, komponentide arenduseks ja teostatavusuuringu läbiviimiseks. Lisaks on võimalik toetust kasutada ka testimise, toote katsetuste ja tööstuslike eksperimendi läbiviimiseks. Kui lahendus on juba majas välja töötatud ning soov on seda patenteerida, akrediteerida, standardiseerida, sertifitseerida või hinnata toote sellealast vastavust siis on võimalik toetust kasutada ka õiguskaitse nõustamiseks, sellealasteks uuringuteks või ka tegelikuks registreerimise protsessiks. EAS toetab ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta, teha uuringuid jm.

EAS on välja toonud ka võimalike teenuseostutajate tüüpide nimekirja. Oluline on tähele panna, et innovatsiooni ja arendusosakus abi pakkuv ettevõte peab omama EMTAK 2008 7112 (Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine) koodi ja peab olema toetuse esitamisele eelneval aastal teinud antud tegevusalal rohkem kui 50 000 EUR’i käivet. Lisaks sellele sobivad partneriks akrediteeritud kalibreerimis-​ ja katselaborid, patendivolinikud,

tehnoloogia arenduskeskused, positiivselt evalveeritud teadus-​ ja arendusasutused, kompetentsikeskused, rakenduskõrgkoolid, ülikoolid, kõrgkoolid ning teiste Euroopa Liidu riikide kalibreerimis-​ ja katselaborid.

Toetus

Varasemalt oli toetuse summa 6 000 EUR, mis on nüüd tõstetud 7 500 EUR’ni. Toetuse osakaal projekti maksumusest on saab olla maksimaalselt 80%, seega on vajalik omaosalus minimaalselt 20% ulatusest projekti kogumahust.

NB! Toetust saab taotleda kuni kaks korda ja viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 200 000 euro. Projekt peab panustama Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.

Arendusosak (EAS)

Kui ettevõttel juba on teoreetilisele ideele või toote arendamise soovile saanud läbi uuringu või katsetuse rohkem kindlust ja tahaks nüüd järgmises sammus seda sama ideed või toodet edasi arendada siis arendusosak on selleks hea viis. Kuna toetuskõlbulike tegevuste nimekiri on sama, mis innovatsiooniosakul, sobivad need kaks meedet üksteist ideaalselt täiendama. Nagu ka EAS seda nimetab, on Arendusosaku näol tegu (uuringuid) toetava meetmega. Arendusosak on sihtotstarbeline toetus arendustegevusteks vajalike teenuste hankimiseks ja/või personali palkamiseks. Toetust saab projekt, mis on suunatud uudse lahenduse arendamiseks, mis on vähemalt ühest TAIE fookusvaldkonnast ja mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused. Sarnaselt innovatsiooniosakust, on toetuse tingimusteks projekti panus Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse, taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja ja toetust saab taotleda kuni kaks korda.

Erinevalt innovatsiooniosakust ei ole võimalike ettevõttete nimekiri enam niivõrd piiratud. Antud meetme raames on võimalik kaasata nüüd ka ettevõtteid, kes on taotluse esitamisele eelneval majandusaastal teinud rohkem kui 50 000 eurot käivet järgmiste tegevusalades:

  1. Infotehnoloogiaalane teenus (programmeerimine) (EMTAK 2008 kood 6201);
    1. Siia alla kuulub ka Thorgate.
  2. Biotehnoloogiaalane teadus- ja arendusteenus (EMTAK 2008 kood 7211);
  3. Teadus- ja arendustegevus muude loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas (EMTAK kood 7219)

Samuti aitab EAS ettevõtetel leida õige arenduspartneri, kusjuures 6h teenusest on tasuta. Kui soovid alustada Thorgate’iga koostööd, on sul võimalik teenust kasutada oma vajaduste selgitamiseks, et saada Thorgate'i ekspertidelt parim analüüs.

Toetus

Toetuse summat sel perioodil ei tõstetud ja see on jäänud 35 000 EUR juurde (mõni aasta tagasi oli see 20 000 EUR). Toetuse osakaal projekti maksumusest on saab olla maksimaalselt 70%, seega on vajalik omaosalus minimaalselt 30% ulatusest projekti kogumahust.

NB! Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 200 000 euro. Kui soovid abi taotluse koostamisel, võta ühendust Thorgate’i spetsialistidega kirjutades hi@thorgate.eu ning me oleme sulle abiks.

Tootearenduse toetus (EAS)

Kui eelmistes sammudes välja töötatud lahendustel ja/või katsetustel oli jumet, on võimalik ettevõttel saada toetust ka reaalseks tootearenduse protsessiks kasutada. Selle meetme eesmärk on julgustada ettevõtted innovatsiooni panustama ning välja töötama uusi konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid.Tegu on mahult eelnevalt nimetatutest suurima rahalise toetusega, võimaldades seeläbi ettevõttel tagasi saada suure osa reaalseks toote arenduseks panustatud vahendidest. Toetuskõlbulik pole mitte ainult tootearendusega seonduv töötasu ja sellega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed, vaid ka vahendite, materjalide, seadmete ja tarvikute soetamine ning sellega seotud kulud vastavalt nende kasutusajale projektis. Kui on soov hoida ettevõttesisest administratiivkulu madalana, vähendada alternatiivkulusid ja hoida fookust oma põhitegevusalal, on meedet lubatud kasutada tootearenduseks vajalike uuringute ja teenuste, s.h arendusteenuse sisse ostmiseks.

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle kahe viimase majandusaasta keskmine müügitulu on vähemalt 200 000 eurot. Planeeritav projekt peab olema suunatud vähemalt ühe TAIE fookusvaldkonna arendamiseks ning see peab panustama Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.

Toetus

Maksimaalne toetuse summa on 500 000 EUR. Toetuse osakaal projekti maksumusest sai varasemalt olla vaid kuni 45% kuid uueks piiriks on seatud maksimaalselt 75%. See seab minimaalseks omaosaluse piiriks 15% projekti kogumahust, mis on paljudele ettevõtetele oluliselt taskukohasem kui varasem 55%. Toetuse osakaal projekti abikõlblikest kuludest on kuni 45% väikeettevõttele, 35% keskmise suurusega ettevõttele ja 25% suurettevõttele.

NB! Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku nõustamise. Nõustamise kokkuleppimiseks võta ühendust oma kliendihalduriga või info@eas.ee.


Thorgate on edukalt digitaliseerinud mitmeid Eesti tootmisettevõtteid, sealhulgas näiteks PMC ja Krah Pipes. Meie teadlikkus Eestis saadaolevatest fondidest ja toetustest on kasulik ettevõtetele, kes otsivad abi planeerimise, strateegia, investeeringute ja kõrgetasemelise tootearenduse osas.


Kui soovid abi toetuste teemal või tunned huvi kuidas Thorgate saaks just sinu ettevõttes efektiivsust tõsta ning kulusid langetada, siis võta julgelt ühendust meie spetsialistidega kirjutades hi@thorgate.eu.